Aneurysmal celiac trunk dissection caused by median arcuate ligament syndrome successfully treated by endovascular technique: a case report

Sen Li, Jiaqing Luo, Li Yin, Chao Yan, Yuhua Zhu, Jian Wang, Zhiwei Gao, Zhenjie Liu, Bing Chen