A rare case of severe pulmonary embolism revealed by consciousness disorders

Jinling Wang, Daowei Yang, Yibin Xiu, Xianwei Huang, Xianghui Min, Juan Li