Development of myocardial infarction and ischemic stroke after acute upper gastrointestinal bleeding

Kexin Zheng, Xiangbo Xu, Xingshun Qi, Xiaozhong Guo